Kto nie musi składać sprawozdania?
Kto nie musi składać sprawozdania?

Kto nie musi składać sprawozdania?

Część przedsiębiorców w Polsce jest zwolniona z obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych. Przyjrzyjmy się, kto dokładnie nie musi tego robić i jakie są przesłanki zwolnienia.

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie ryczałtu

Jedną grupą przedsiębiorców, którzy są wyłączeni z obowiązku składania sprawozdań finansowych, są ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (RPE). Ryczałt to uproszczone rozliczenie dla małych firm o ograniczonej liczbie pracowników i niewielkim obroncie majątku.

Rozliczenie na podstawie ryczału polega na płaceniu stałe kwoty do urzędu skarbowego bez względu na faktycznie osiągane dochody. Dzięki temu przedsiębiorca unika konieczności sporządzenia szczegółowego zestawienia swoich przychodów oraz kosztów w formularzu KPiR (Karta Podatkowa) lub pełnym bilansem.

Mikroprzedsiębiorstwa

Kolejna grupa zwolniona z obowiązku składania sprawozdań finansowych to mikroprzedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w roku podatkowym nie przekroczył dwóch z poniższych trzech kryteriów:

  • liczby pracowników – średnio rocznie nie więcej niż dziesięciu osób,
  • wartości bilansowej sumy aktywów – równowartość w złotych do pięciuset tysięcy euro lub jej odpowiednik wyrażony inną walutą,
  • wysokości przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług oraz operacji finansowych wynikających bezpośrednio z prowadzonej działalności gospodarczej – wartość równoważną co najwyżej milionowi euro.</il

Działalność nierejestrowana

Kolejnym przypadkiem zwolnienia są osoby prowadzące tzw. działalność nierejestrowaną (także nazywaną „fuchami”). Działalność ta polega na wykonywaniu pewnych czynności zarobkowych na własny rachunek i we własnym imieniu, jednak o charakterze okazjonalnym.

Aby być objętym tym zwolnieniem, należy spełnić dwa warunki:
1) Łaczna wartość uzyskanych przychodów w roku kalendarzowym nie przekracza 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
2) Przychody te pochodzą wyłącznie z prowadzonej działalności nierejestrowanej.

Organizacje pozarządowe

Kolejną grupą zwolnionych podmiotów są organizacje pozarządowe, takie jak fundacje czy stowarzyszenia. O ile spełniają określone warunki i mają status OPP (organizacji pożytku publicznego), to nie muszą składać sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aby uzyskać taki status, organizacja musi realizować cele społeczne lub charytatywne oraz przeznaczać minimum 70% swoich dochodów na ich osiągnięcie. Dodatkowo konieczna jest publikacja rocznych sprawozdań finansowych na stronach internetowych danej organizacji oraz zgoda organu państwowego na nadanie statutowi tej instytucji miana „OPP”.

Zawody regulowane przez izby samorządu zawodowego

Ostatnią grupą osób zwolnionych z obowiązku składania sprawozdania finansowego są przedstawiciele zawodów regulowanych przez izby samorządu zawodowego. Izba może ustalić wysokość limitu przychodu dla danego rodzaju działalności gospodarczej, powyżej którego przedsiębiorca jest zobowiązany do składania sprawozdań. W takim przypadku osoba prowadząca taki rodzaj działalności nie musi sporządzać rocznego sprawozdania finansowego.

Podsumowanie

Jak widać, istnieje kilka grup podmiotów zwolnionych z obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych. Są to m.in.: przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie ryczałtu, mikroprzedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność nierejestrowaną. Ponadto organizacje pozarządowe o statusie OPP oraz zawodowi regulowanym przez izby samorządu zawodowego również są wyłączone z tego obowiązku.

Przy założeniu spełnienia określonych kryteriów dla danej grupy można uniknąć uciążliwego procesu sporządzania i składania szczegółowych dokumentów finansowo-księgowych.

Wezwanie do działania:
Sprawdź, kto nie musi składać sprawozdania! Zapoznaj się z odpowiednim rozporządzeniem i dowiedz się więcej na stronie: [link](https://www.bonkultury.pl/)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here