Kto ustala cel inflacyjny w Polsce?

Kto ustala cel inflacyjny w Polsce?

Cel inflacyjny jest jednym z kluczowych elementów polityki pieniężnej. Określa on poziom, który bank centralny stara się utrzymać lub osiągnąć poprzez różne narzędzia regulacji gospodarki. W przypadku Polski to Narodowy Bank Polski (NBP) ma odpowiedzialność za ustalanie i realizację tego celu.

Rola Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski pełni rolę banku centralnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. Jego głównym celem jest utrzymanie stabilności cen, a tym samym zapewnienie stabilności systemu finansowego kraju jako całości.

Proces ustanawiania celu inflacyjnego

Co roku NBP przedstawia Radzie Polityki Pieniężnej propozycje dotyczące wysokości docelowego wskaźnika CPI – czyli koszyka konsumenckiego indeksu cen – na kolejne lata. Rada Polityki Pieniężnej podejmuje ostateczną decyzję odnośnie do przyjęcia proponowanego przez NBP poziomu docelowego wskaźnika CPI oraz okresowo dokonuje jego ewentualnych zmian.

Rada Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej jest organem decyzyjnym NBP. Składa się z 10 członków, w tym Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze. Pozostali członkowie to eksperci w dziedzinie ekonomii oraz przedstawiciele sektora finansowego.

Wskaźnik CPI

CPI (Consumer Price Index) to indeks cen konsumpcyjnych, który mierzy średnie zmiany cen dóbr i usług konsumpcyjnych zakupowanych przez gospodarstwa domowe. Jest on podstawowym wskaźnikiem używanym do pomiaru inflacji.

Pomocne narzędzie dla banku centralnego

Dla Narodowego Banku Polskiego wskaźnik CPI stanowi pomocne narzędzie przy ustalaniu celów inflacyjnych i podejmowaniu decyzji dotyczących polityki pieniężnej kraju.

Mechanizmy regulujące poziom inflacji

Operacje otwartego rynku H3

Jednym ze sposobów wpływania na poziom inflacji są tzw operacje otwartego rynku prowadzone przez bank centralny – czyli kupowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych skarbu państwa takich jak obligacje czy bony skarbowe. Bank centralny może zwiększać podaż pieniądza na rynku, kupując papiery wartościowe od instytucji finansowych i wpływając tym samym na obniżenie stóp procentowych.

Rezerwa obowiązkowa

NBP reguluje również poziom inflacji poprzez zmiany w rezerwie obowiązkowej banków komercyjnych – czyli minimalnej ilości środków jaką muszą one utrzymać w NBP. Zmniejszenie tej rezerwy powoduje zwiększenie dostępności kredytu dla klientów oraz pobudzenie gospodarki. W przypadku wzrostu inflacji NBP może natomiast podnieść wymagania co do wysokości tych rezerw, ograniczając tym samym dostępność kredytu.

Zakończenie

Ostateczna decyzja dotycząca celu inflacyjnego leży w gestii Narodowego Banku Polskiego we współpracy z Radą Polityki Pieniężnej. To właśnie te instytucje mają za zadanie dbać o stabilność cen i kontrolować poziom inflacji.

Wezwanie do działania:

Sprawdź, kto ustala cel inflacyjny w Polsce! Dowiedz się więcej na stronie: mamadajjesc.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here