Co to jest wzrost gospodarczy?
Co to jest wzrost gospodarczy?

Co to jest wzrost gospodarczy?

Czym dokładnie jest wzrost gospodarczy? To pojęcie często spotykane w debatach politycznych, ekonomicznych i społecznych. Wzrost gospodarczy odnosi się do zwiększenia wartości dóbr i usług produkowanych przez daną jednostkę terytorialną, taką jak kraj czy region. Jest to istotny wskaźnik zdrowia ekonomicznego kraju oraz jego potencjału rozwojowego.

Jak mierzyć wzrost gospodarczy?

Mierzenie wzrostu gospodarczego wymaga wykorzystania różnorodnych wskaźników i danych statystycznych. Najpopularniejszym miernikiem tego procesu jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). PKB oznacza łączną wartość wszystkich dóbr i usług finalnie wyprodukowanych na terenie danego kraju w określonym czasie, najczęściej rok lub kwartał.

Korzystanie z PKB jako miernika

PKB stanowi kluczowy punkt odniesienia dla wielu aspektów życia społeczeństwa – zarówno ze strony rządowej, biznesowej jak również indywidualnej perspektywy obywateli państwa.
Sposób interpretacji wynikający bezpośrednio z liczby osiągniętego produktu narodu wpływa na podejmowane decyzje dotyczące polityki fiskalnej, gospodarczej i społecznej.

Również na poziomie międzynarodowym

Wzrost PKB jest również ważnym czynnikiem w relacjach między państwami. Kraje o wysokim wzroście gospodarczym są często traktowane jako atrakcyjne miejsca do inwestycji zagranicznych oraz partnerów handlowych.
PKB może jednak nie uwzględniać wszystkich aspektów rozwoju ekonomicznego. Wartość ta nie mierzy np. nierówności społecznych czy wpływu działalności na środowisko naturalne.

Czego dotyczy wzrost gospodarczy?

Wzrost gospodarczy obejmuje różnorakie sfery życia społeczeństwa, które mogą być zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z produkcją dóbr i usług:

 • Zwiększenie dochodu narodu – większa liczba osób ma możliwość zarobienia pieniędzy poprzez pracę lub prowadzenie własnego biznesu;
 • Zatrudnienie – rozwijający się sektor produkcyjny wymaga większych nakładów pracy, co skutkuje tworzeniem nowych miejsc pracy;
  • Ile kosztuje krajowy produkt brutto? – Ceny towaróœcii zwyczajnie ulegajš zmianom. Dlatego wartoœci PKB wyra¿a siê w cenach bie¿ących oraz sta³ych.
 • Inwestycje – wzrost gospodarczy sprzyja inwestowaniu zarówno ze strony krajowej, jak i zagranicznej;
 • Rozwój infrastruktury – rozwinięta gospodarka wymaga odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej czy telekomunikacyjnej;

Wzrost jako wskaźnik dobrobytu społecznego

Wzrost gospodarczy jest często kojarzony z poprawą standardu życia obywateli danego kraju. Większe dochody narodu pozwalają na lepszą ochronę socjalną, dostępność edukacji i opieki zdrowotnej.
Jednakże ważne jest pamiętanie o równym podziale korzyści wynikających z wzrostu ekonomicznego między różne grupy społeczne.

Czym grozi brak wzrostu?

Sytuacja bez rozwoju może prowadzić do wielorakich negatywnych skutków:

 • Bezpłodność kapitału – jeżeli nie zostanš wprowadzone Ÿrodki stumulujšce finansowanie dzia³alnoœci produkcyjnych to mo»emy mieæ sytuacjê gdy dana ilo»ç pieniédzy przestaje byç wykorzystywana do dzia³alnoœci produkcyjnej.
 • Bezrobocie – brak wzrostu gospodarczego może prowadzić do ograniczenia zatrudnienia, zwłaszcza w sektorach dotkniętych spowolnieniem;
  • Jaka jest różnica między recesją a stagnacją? – Recesja to ujemny wzrost gospodarczy przez dwa lub więcej kwartałów. Stagnacja oznacza natomiast okres niskiego lub zerowego tempa wzrostu PKB na dłuższej metrze czasowej
 • Zapaść społeczna – niedostateczne dochody i możliwości rozwoju mogą powodować pogorszenie warunków życia obywateli, utratę zaufania społecznego oraz eskalację konfliktów;

  Zależność od czynników zewnętrznych

  Często jednak sytuacja bezwzględnie nie korzystająca dla kraju wynika raczej z czynników globalnych niż tylko tych krajowych.
  Wielokrotnie państwa są uzale¿niaane od innych jednostek polityczno-gospdoarcczych takich jak np.dzia³anie organizacji miêdzynardowych

  Wezwanie do działania: Zrozumiesz, że wzrost gospodarczy to proces zwiększenia produkcji i wartości dóbr oraz usług w danej gospodarce. Sprawdź więcej informacji na temat turystyki na stronie https://www.dlaturysty.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here